Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 135

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
02.06.2020
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53677/4973/2020
Názov dokumentu:
Radové garáže na sídlisku Juh - Účelové komunikácie v k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
02.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53549/4943/2020
Názov dokumentu:
Prenájom nebytových priestorov v budove Viacúčelovej haly Aréna, Uherova 4680 v Poprade
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v majetku mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
02.06.2020
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53882/3907/2020
Názov dokumentu:
Ing. Ivan Geletka, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
02.06.2020
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53867/3907/2020
Názov dokumentu:
Ing. Ivan Geletka, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
BE
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53704/4985/2020
Názov dokumentu:
Prenájom jednoizbového bytu na Levočskej 5263, Poprad
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53997/5050/2020
Názov dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2020 - návrh
Anotácia dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2020 - návrh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53990/2071/2020
Názov dokumentu:
Návrh Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2019
Anotácia dokumentu:
Návrh Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53987/5044/2020
Názov dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení výšky mesačného príspevku
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53962/5031/2020
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad Územného plánu sídelného útvaru Poprad
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad k Všeobecné závaznému nariadeniu mesta Poprad č. 5/1998 v platnom znení, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53955/5031/2020
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad Územného plánu sídelného útvaru Poprad
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad k Všeobecné závaznému nariadeniu mesta Poprad č. 5/1998 v platnom znení, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Poprad