Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 91

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
TS15
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
53163/644/2020
Názov dokumentu:
Vyvlastnenie pozemku pre stavbu ŽSR Modernizácia železničnej trate Žilina -Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
TA3
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
61702/4381/2020
Názov dokumentu:
Navrhovaná zmena a doplnok ŮPN mesta Poprad č. 96/2020
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
61765/5872/2020
Názov dokumentu:
Upovedomenie o podanom odvolaní k projektu pozemkových úprav v k.ú. Veľká lokalita Turnička
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
27.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
61821/2037/2020
Názov dokumentu:
Nájom nebytových priestorov,ul Fraňa Kráľa,č.350/5 Poprad.k.ú.Veľká
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a výzva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
TS12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
60774/5694/2020
Názov dokumentu:
Umiestnenie líniovej stavby v k.ú. Poprad - ulica Partizánska
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania a upusteniie od ústného pojednávania verejnou vyhláškou
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
57603/5549/2020
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Záhorie, ul. 29. augusta 166 v Poprade
Anotácia dokumentu:
Zmena lehoty dokončenia stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
RA3
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
60794/1703/2020
Názov dokumentu:
Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová obytná, k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
07.07.2020
Registratúrna značka:
FE12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
22.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
12190/4044/2020
Názov dokumentu:
Zoznam občanov s trvalým pobytom mesto Poprad - Miestny poplatok za KO a drobné stavebné odpady
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
07.07.2020
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
22.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
61447/5872/2020
Názov dokumentu:
František Solga, Ludvíka Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
07.07.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
61377/5826/2020
Názov dokumentu:
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 19/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniech v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad