Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
07.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Retícia proti spracovávaniu rádioaktívneho odpadu
Anotácia dokumentu:
Úradu jadrového dozoru SR bola dňa 14.01.2020 listom Ministerstva životného prostredia SR postúpená na vybavenie 1. a 3. časť petície "Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR", zaevidovaná ako č. záznamu 343/2020.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
27.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výsledok vybavenia petície
Anotácia dokumentu:
Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
UJD SR 2211-2019
Názov dokumentu:
Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívanie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prechodové skrinky LOCA BTII v rozsahu prílohy č. 3 PNM34405860 rev. 01 a požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ pre 3. a 4. blok MO34
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
05.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Konanie na predčasné užívanie stavby: AE Mochovce
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a pozvanie na ústne rokovanie č. 3983/2019 zo 4.6.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
24.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
4526/2018
Názov dokumentu:
Pokračovanie konaní UČP
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o pokračovaní správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
04.09.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie - Mochovce 3. a 4. blok
Anotácia dokumentu:
«1»