Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár
Zverejnené od:
24.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár
Zverejnené do:
08.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
735/a2020/STU/114-005
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie - Líniová stavba
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie k líniovej stavbe "OK OR PZ Poltár, Kanadská 48" v katastrálnom území Poltár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár
Zverejnené od:
22.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Banská Bystrica
Zverejnené do:
31.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Anotácia dokumentu:
Účel vyvlastnenia: Kanalizácia mesta Poltár, Ulica podhorská, 9.mája, továrenská, obrancov mieru, družby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár
Zverejnené od:
30.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
«1»