Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1553

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
30.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/79315
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 12.08.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 12.08.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
27.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-461-2022/78968
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie - Rekonštrukcia zásobovanie teplom v okruhu VS-1, Prievidza, stavebník: PTH, a. s., Prievidza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-173-2022/78919
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu - Šagúlová Katarína
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu - Šagúlová Katarína
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
29.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/79156
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 11.08.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 11.08.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-7900-2022/78862
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie na stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie „Výrobná hala s administratívnou budovou, SO 01 - Výrobná hala s administratívnou budovou, SO 05 - Prípojka plynu, SO 06 - Areálový plynovod, SO 07 - Prípojka NN, SO 11 - Vonkajšie osvetlenie, SO 12 - Prípojka VN, SO 13 - Transformačná stanica“, na pozemkoch parc. č. CKN 1340/178, 1340/156, 1340/87 v k. ú. Prievidza.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-10601-2022/77877
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby: 14607 Prievidza – Staré mesto – zahustenie TS Átrium Vlčie Kúty SW – 14607
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1/79086
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-77978-2022
Anotácia dokumentu:
Peter Krško, Družstevná ulica 31, 971 01 Prievidza, podal dňa 04. 08. 2022 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých stromov (86, 3x80 cm), ktoré rastú na parcelách č. 4-60, 4-61/1 EKN (druh pozemku záhrada) z dôvodu plánovanej stavby rodinného domu a prístupovej cesty. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa v k. ú. Hradec v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1/78822
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-77558-2022
Anotácia dokumentu:
Spolu sme Prievidza, Ulica M. Falešníka č. 428/6, 971 01 Prievidza, podalo dňa 02. 08. 2022 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks marhule (156 cm) a 5 ks borovice čiernej (90, 100, 105, 94, 98 cm), ktoré rastú na parce-lách č. 3555/1, 3555/2, 3551/3 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov, suché konáre, priestorový a svetelný deficit, rizika zra-nenia osôb. Pozemky sú vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Ing. Erika Majerčáka v k. ú. Prievidza v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
25.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-173-2022/79045
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu - Berko Kristián
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu - Berko Kristián
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.08.2022
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
25.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-173-2022/79045
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu - Berko Kristián
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu - Berko Kristián