Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
06.12.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
20.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky – Mário Slobodník
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
05.12.2018
Registratúrna značka:
OU-1797/2018
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
25.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie k posudzovaniu vplyvov na životné prostr
Anotácia dokumentu:
Oznámenie k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Turany“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
26.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
25.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
1753/18
Názov dokumentu:
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. pre stavbu diaľnica „Dl Dubná Skala - Turany“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
22.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
21.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti HK - návrh
Anotácia dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 - návrh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
11.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Volebné okrsky
Anotácia dokumentu:
Volebné okrsky - počet
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
01.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po
Anotácia dokumentu:
«1»