Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
30.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecné záväzné nariadenie č. 05/2019
Anotácia dokumentu:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Turany č. 05/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turany
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
30.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie 06/2019
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany 06/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Turany
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
11.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Volebné okrsky
Anotácia dokumentu:
Volebné okrsky - počet
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
01.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po
Anotácia dokumentu:
«1»