Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP (OVM)
Zverejnené od:
21.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti
Anotácia dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2021.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP (OVM)
Zverejnené od:
02.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - úprava nájomného
Anotácia dokumentu:
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - úprava nájomného pre nájomcov nebytových priestorov za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID–19. Nájomca: Združenie pre ekológiu človeka a krajiny, Kováčska 16, 040 01 Košice, IČO: 35515597 
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Zverejnené od:
18.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Zverejnené do:
08.07.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu: „Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch registra KN-C par.č. 3666, 3665, 3651, 3668/1, 1624/589, kat. úz. Grunt a parc.č. 1703/4, kat. úz. Myslava. na návrh navrhovateľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31 v Košiciach.
«1»