Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
21.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
06.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu "Národné tenisové centrum Košice" v skladbe stavebného objektu: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy, ktorý sa oznamuje formou verejnej vyhlášky.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
27.04.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
05.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 015/14-2017
Anotácia dokumentu:
Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 14032, k.ú. Terasa. Zverejnené: od 26.4.2018 do 5.6.2018
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
26.04.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
26.05.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 015/14-2017
Anotácia dokumentu:
Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 14032, k.ú. Terasa. Zverejnené: od 26.4.2018 do 5.6.2018
«1»