Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 7

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
07.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánky na rokovanie Obecného zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Bačkovík dňa 10. 12. 2020 o 18:00 hod., Obecný úrad.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
26.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Bačkovík na roky 2021 - 2023
Anotácia dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Bačkovík na roky 2021 - 2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
26.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN obce Bačkovík č. 2/2021 o miestnych dan
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o miestnych daniach na rok 2021.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
26.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN obce Bačkovík č. 3/2021 daň za psa
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o miestnej dani za psa na rok 2021.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
24.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN obce Bačkovík č. 4/2020
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o záväznej časti Územného plánu obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky 02 v k. ú. Bačkovík, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/09 zo dňa 26.02.2009 a VZN č.7/2018 zo dňa 25.10.2018.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
14.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
18.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík
Anotácia dokumentu:
Obec Bačkovík zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ v Bačkovíku dňa 14. 05. 2020, č. uznesenia 26/2020. Účinnosť nadobudne 01. 01. 2021.
«1»