Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 73

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
09.07.2019
Registratúrna značka:
UK-1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
09.07.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany 26.6.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
09.07.2019
Registratúrna značka:
F-U1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
08.07.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce
Anotácia dokumentu:
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Plavé Vozokany za rok 2018 8.7.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
27.06.2019
Registratúrna značka:
UF-3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
27.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
27.06.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
27.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O URČENÍ NÁZVU ULÍC
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O URČENÍ NÁZVU ULÍC A OZNAČOVANÍ STAVIEB NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
27.06.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
27.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY Č. 4/2019, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
27.06.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
27.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O ZRUŠENÍ VZN OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
U-K1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
19.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
POZVÁNKA A PROGRAM 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OBCE
Anotácia dokumentu:
POZVÁNKA A PROGRAM 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OZ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 26.06.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
07.06.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
07.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
Zrušenie zásad odmeňovania/návrh zásad odmeňovania
Anotácia dokumentu:
ZRUŠENIE ZÁSAD ODMEŇOVANIA ZÁSTUPCU STAROSTU, POSLANCOV, PREDSEDOV, ČLENOV KOMISIÍ A ZAPISOVATEĽOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVÝCH VOZOKANOCH /Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, predsedov, členov komisií a zapisovateľov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
21.05.2019
Registratúrna značka:
F-U1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
21.05.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany
Anotácia dokumentu:
N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
06.05.2019
Registratúrna značka:
UK-1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
06.05.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany 24.4.2019