Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
16.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
01.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
zverejnenie VZN 2/2019 - vyhlásenie
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slanec č. 2/2019 o udržiavaní čistoty na území obce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
16.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
01.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie VZN 3/2019 - vyhlásenie
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slanec č. 3/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Slanec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
343/2019/OcU
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
27.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o zastavení správneho konania
Anotácia dokumentu:
Na základe vlastného zistenia Obce Slanec ako správneho orgánu bolo zistené, že došlo k priestupku podľa ust. § 115 ods. 1 písm. p) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej v texte len "zákon o odpadoch") a k priestupku podľa ust. § 17 ods. 1 písm. b) VZN Obce Slanec č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Slanec, tým že neznáma osoba nenakladá a nezaobchádzajú s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, čím porušila ust. § 81 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch.
«1»