Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
02.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
16.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-KE-OSZP3-2020/004925
Názov dokumentu:
Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O
Anotácia dokumentu:
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK).
«1»