Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
15.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
81/2020
Názov dokumentu:
Oznámenie verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestného zisťovania, Navrhovateľ: Marami s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
15.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
74/2020
Názov dokumentu:
Oznámenie verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho prejednania a miestného zisťovania, Navrhovateľ: Marami s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
30.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
13.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
103/2020/OcU-2635
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavené povolenie - verejná vyhláška, "Reklamná stavba jednostranná tvaru V"
«1»