Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 91

Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
09.07.2020
Registry symbol:
TS15
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
24.07.2020
Registry case:
53163/644/2020
Name of official document:
Vyvlastnenie pozemku pre stavbu ŽSR Modernizácia železničnej trate Žilina -Košice
Document abstract:
Rozhodnutie
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
09.07.2020
Registry symbol:
TA3
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
24.07.2020
Registry case:
61702/4381/2020
Name of official document:
Navrhovaná zmena a doplnok ŮPN mesta Poprad č. 96/2020
Document abstract:
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
09.07.2020
Registry symbol:
AG2
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
24.07.2020
Registry case:
61765/5872/2020
Name of official document:
Upovedomenie o podanom odvolaní k projektu pozemkových úprav v k.ú. Veľká lokalita Turnička
Document abstract:
Verejná vyhláška
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
08.07.2020
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
27.07.2020
Registry case:
61821/2037/2020
Name of official document:
Nájom nebytových priestorov,ul Fraňa Kráľa,č.350/5 Poprad.k.ú.Veľká
Document abstract:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a výzva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
08.07.2020
Registry symbol:
TS12
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
23.07.2020
Registry case:
60774/5694/2020
Name of official document:
Umiestnenie líniovej stavby v k.ú. Poprad - ulica Partizánska
Document abstract:
Oznámenie o začatí územného konania a upusteniie od ústného pojednávania verejnou vyhláškou
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
08.07.2020
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
23.07.2020
Registry case:
57603/5549/2020
Name of official document:
Obnova bytového domu Záhorie, ul. 29. augusta 166 v Poprade
Document abstract:
Zmena lehoty dokončenia stavby
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
08.07.2020
Registry symbol:
RA3
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
23.07.2020
Registry case:
60794/1703/2020
Name of official document:
Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová obytná, k.ú. Poprad
Document abstract:
Územné rozhodnutie
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
07.07.2020
Registry symbol:
FE12
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
22.07.2020
Registry case:
12190/4044/2020
Name of official document:
Zoznam občanov s trvalým pobytom mesto Poprad - Miestny poplatok za KO a drobné stavebné odpady
Document abstract:
Oznámenie o doručení písomnosti
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
07.07.2020
Registry symbol:
AG2
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
22.07.2020
Registry case:
61447/5872/2020
Name of official document:
František Solga, Ludvíka Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad
Document abstract:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
Published on official board:
Mesto Poprad
Published from:
07.07.2020
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Poprad
Published to:
Registry case:
61377/5826/2020
Name of official document:
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách
Document abstract:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 19/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniech v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad