Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 136

Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
30.06.2021
Registry case:
59175/6372/2021
Name of official document:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Document abstract:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
30.06.2021
Registry case:
59174/6371/2021
Name of official document:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
Document abstract:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
30.06.2021
Registry case:
59170/6369/2021
Name of official document:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o určení výšky príspevku v školskej jedálni
Document abstract:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
14.06.2021
Registry symbol:
TS12
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
30.06.2021
Registry case:
56928/1298/2021
Name of official document:
Umiestnenie stavby - Obchodné centrum K a K na pozemkoch k.ú. Poprad
Document abstract:
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
14.06.2021
Registry symbol:
TS11
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
57268/5983/2021
Name of official document:
Polyfunkčné centrum CORRIB - Poprad 2. etapa na pozemku k.ú. Poprad
Document abstract:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
14.06.2021
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
56890/4790/2021
Name of official document:
Obnova bytového domu Záhorie, s. č. 166 na ul. 29. augusta, k.ú. Poprade
Document abstract:
Oprava chyby v písaní
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
14.06.2021
Registry symbol:
FE12
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
57289/1612/2021
Name of official document:
Urszula Wioletta Novická, Široká 1877/88, 058 01 Poprad
Document abstract:
Oznámenie o doručení písomnosti
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
14.06.2021
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
58838/6170/2021
Name of official document:
Mária Fišer, 058 01 Poprad
Document abstract:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
14.06.2021
Registry symbol:
EB2
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
21.06.2021
Registry case:
58878/6307/2021
Name of official document:
Informácia o začatí konania - KN-C 30 v k.ú. Poprad
Document abstract:
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Published on official board:
Mesto Poprad (OVM)
Published from:
10.06.2021
Registry symbol:
TA3
Documents author:
Mesto Poprad (OVM)
Published to:
12.07.2021
Registry case:
12664/5086/2021
Name of official document:
Návrh Zmeny a doplnku č. 96 ÚPN mesta Poprad
Document abstract:
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 96 ÚPN mesta Poprad