Published document Správa o hodnotení činnosti

Published on official board:
Obec Jaslovské Bohunice
Published from:
13.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Published to:
11.09.2019
Registry case:
OcÚ/869/2019/3592
Name of official document:
Správa o hodnotení činnosti
Document abstract:
Ministerstvo životného prostredia SR nám doručilo na zverejnenie Správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“ - všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Do kompletnej Správu o hodnotení (207 str.) s prílohami (199 str.) môžete nahliadnuť po dobu 30 dní (do 12.9.2019), robiť si z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice počas úradných hodín. Kompletnú správu o hodnotení (aj so všetkými predchádzajúcimi písomnosťami) si môžete pozrieť na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-spracovatelskych-kapacit-technologii-pre-spracovanie-upr
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Alternative publication type:
Webové sídlo
Date of alternative publication start:
13.08.2019
Date of alternative publication end:
12.09.2019
Attachment name:
JAVYS_optim_RAO.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 4.12 MB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.