Published document Obytný súbor NT3, v MČ Košice – Západ - zverejnenie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny časti stavby

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
14.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
13.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Obytný súbor NT3, v MČ Košice – Západ - zverejnenie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny časti stavby
Document abstract:
V súlade s ust. § 58a ods. 3 v spojení s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a) stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o dodatočné povolenie pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
ziadost_88_nt3.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 310.45 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.
Attachment name:
bal_ento_nt3_byt_domy_88_zverejnenie_ziadosti_oznamenie.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 196.23 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.