Published document 22Ek/930/2018 - Valachyová Renáta upovedomenie o začatí exekúcie