Published document V377 – Košice, Azovská – zriadenie kioskovej TS105, VN, NN; PS 01 – Trafostanica; SO 01 – Nové elektrické vedenia

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
03.12.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
31.12.2019
Registry case:
Name of official document:
V377 – Košice, Azovská – zriadenie kioskovej TS105, VN, NN; PS 01 – Trafostanica; SO 01 – Nové elektrické vedenia
Document abstract:
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
ur1.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 223.04 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.