Zverejnený dokument Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - rekonštrukcia Ul. Olympionikov

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza
Zverejnené od:
13.02.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - rekonštrukcia Ul. Olympionikov
Anotácia dokumentu:
Projektová dokumentácia k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov", v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5, 3978/31,397817,3980/12 (podľa uvedenia v návrhu). Stavba pozostáva z objektov: Komunikácia Prekládka verejného osvetlenia
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Ver. vyhláška obec Koš Oznámenie o začatí konania č. 259-2017.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.