Zverejnený dokument Výzva pre daňovníkov

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kátlovce
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kátlovce
Zverejnené do:
12.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva pre daňovníkov
Anotácia dokumentu:
Obec Kátlovce ako správca miestnych daní, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, vyzýva občanov a podnikateľov, u ktorých v roku 2019 prišlo k majetkovým zmenám, alebo nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok, stavbu, byt, aby do konca januára 2020 na Obecný úrad v Kátlovciach podali Priznanie k dani z nehnuteľnosti !!! Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú istotu v podaných daňových priznaniach, nakoľko tieto sa podávali pred 15-timi rokmi, či v daňovom priznaní majú uvedený všetok majetok (napr. garáž, prístavbu, hospodársku budovu, letnú kuchyňu, iné bytové časti … atď.), aby ... viac
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu