Zverejnený dokument Zverejnenie začatých správnych konaní OPaK 2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
2019
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
2019
Názov dokumentu:
Zverejnenie začatých správnych konaní OPaK 2019
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie začatých správnych konaní v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny vo veci podaných žiadostí o súhlas na výrub drevín za rok 2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
09.10.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
31.12.2019
Názov prílohy:
29. InformáciaWEB_SprávneKonania_2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 661,67 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.