Zverejnený dokument Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom“ na parcele C KN č. 1547/18 v kat. území Jazero, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom“ na parcele C KN č. 1547/18 v kat. území Jazero, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby, podľa ustanovenia podľa us § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v platnom znení
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
dodat_sedlakova_chemagro.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 311,46 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.