Zverejnený dokument Rozhodnutie o povolení na realizáciu líniovej stavby

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bohdanovce
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bohdanovce
Zverejnené do:
10.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o povolení na realizáciu líniovej stavby
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu