Zverejnený dokument Bytový dom na Cottbuskej ulici č. 5, 7 v Košiciach, stavebné úpravy bytu číslo 13 na 7. poschodí

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom na Cottbuskej ulici č. 5, 7 v Košiciach, stavebné úpravy bytu číslo 13 na 7. poschodí
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Cottbuskej ulici č. 5, 7 v Košiciach, súp. č. 1367, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/95 a 3755/513, kat. úz. Grunt v Košiciach v rozsahu stavebných úprav bytu číslo 13 na 7. poschodí v bytovom dome
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
per_slavomir_krafcik_cottbuska_7_12934_ozn_sp_otvor.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 300,85 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.