Zverejnený dokument Obchodná verejná súťaž – Festival Živé sochy

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
16.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.05.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž – Festival Živé sochy
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, počas festivalu Živé sochy, a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2, tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
16.05.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
31.05.2019
Názov prílohy:
OVS_Pohostinstvo_sochy.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 857,94 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.