Zverejnený dokument 13D/304/2018 - Dokument Uznesenie_vyzva_veritelov_1669196406585_1669200384388.asice