Zverejnený dokument Výzva na predkladanie ponúk pre CVČ Orgovánová 5, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre CVČ Orgovánová 5, Košice
Anotácia dokumentu:
Nepravidelná autobusová preprava Dňa 11.02.2020 bola vyhlásená zákazka „Nepravidelná autobusová preprava“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.02.2020 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu