Zverejnený dokument Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
10.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
09.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice“, súp. č. 1282 na pozemku registra KN–C parc. č. 2841, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 3 v Košiciach. Pre uvedenú zmenu dokončenej stavby bolo vydané stavebné povolenie Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, č. A/2016/18736-03/II/PER, dňa 4. októbra 2016.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
per_vbanb_huskova_3_18654_ozn_kr.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 287,07 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.