Zverejnený dokument Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín spojené s ústnym pojednávaním.

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
17.09.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
02.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín spojené s ústnym pojednávaním.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín spojené s ústnym pojednávaním.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín spojené s ústnym pojednávaním.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 286,43 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.