Zverejnený dokument Obnova bytového domu, Rastislavova 52, 54 a 56 v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu, Rastislavova 52, 54 a 56 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
rastislavova_52_56_sp.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 250,75 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.