Zverejnený dokument Verejná vyhláška - Jacovce "INS_FTTH_TO_TOPL_04_Jacovce",líniová stavba, k.ú. Jacovce - oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu