Zverejnený dokument Obnova bytového domu na Kežmarskej č. 20, 22 a 24 v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
03.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu na Kežmarskej č. 20, 22 a 24 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Obnova bytového domu na Kežmarskej č. 20, 22 a 24 v Košiciach„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 311 na pozemkoch parc. č. 915, 916 a 917, kat. úz. Terasa, na Kežmarskej ulici č. 20, 22, 24 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
mk_sprava_domov_kezmarska_20_22_24_2018_kr.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 566,22 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.