Zverejnený dokument Povolenie rozkopávky VNET na trase Harmincova - British International School