Zverejnený dokument Správa o hodnotení činnosti

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Jaslovské Bohunice
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zverejnené do:
11.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
OcÚ/869/2019/3592
Názov dokumentu:
Správa o hodnotení činnosti
Anotácia dokumentu:
Ministerstvo životného prostredia SR nám doručilo na zverejnenie Správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“ - všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Do kompletnej Správu o hodnotení (207 str.) s prílohami (199 str.) môžete nahliadnuť po dobu 30 dní (do 12.9.2019), robiť si z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice počas úradných hodín. Kompletnú správu o hodnotení (aj so všetkými predchádzajúcimi písomnosťami) si môžete pozrieť na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-spracovatelskych-kapacit-technologii-pre-spracovanie-upr
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Webové sídlo
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
13.08.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
12.09.2019
Názov prílohy:
JAVYS_optim_RAO.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 4,12 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.