Zverejnený dokument Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
08.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Anotácia dokumentu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka: Bystrík Kováčik, Mundlová, Hartl Peter /šek do 6.3.2019/ že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 6.2. 2019 do 22.2. 2019.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu