Zverejnený dokument Obchodnú verejná súťaž

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
09.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
27.05.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodnú verejná súťaž
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v kat. území Hnilec, a to pozemkov: parc. č. KN-E 9110 (TTP) s výmerou 4774 m2, parc. č. KN-E 9102 (TTP) s výmerou 8229 m2, zapísaných v LV 141 a parc. č. KN-C 1321/1 (TTP) s výmerou 24065 m2, zapísaného v LV 21.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
09.05.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
27.05.2019
Názov prílohy:
OVS_01.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 460,9 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.