Zverejnený dokument Oznámenie o vyhlásení priameho predaja č. 1/2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Tornaľa
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Tornaľa
Zverejnené do:
10.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o vyhlásení priameho predaja č. 1/2019
Anotácia dokumentu:
Predmetom priameho predaja je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu majetku mesta a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta: pozemky na novovytvorených parcelách KN-C č. 1715/2 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, KN-C č. 1715/3 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, KN-C č. 1716/2 o výmere 99 m2, druh pozemku: záhrada, rozsah určený geometrickým plánom, ktorá vzniká odčlenením z parcely KN-E č. 455/19 o celkovej výmere 160 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1553, k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznámenie o vyhlásení priameho predaja.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 674,58 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.