Zverejnený dokument Rozhodnutie o zastavení správneho konania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
343/2019/OcU
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
27.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o zastavení správneho konania
Anotácia dokumentu:
Na základe vlastného zistenia Obce Slanec ako správneho orgánu bolo zistené, že došlo k priestupku podľa ust. § 115 ods. 1 písm. p) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej v texte len "zákon o odpadoch") a k priestupku podľa ust. § 17 ods. 1 písm. b) VZN Obce Slanec č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Slanec, tým že neznáma osoba nenakladá a nezaobchádzajú s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, čím porušila ust. § 81 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Doničová.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 94 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.