Zverejnený dokument Upovedomenie a výzva dotknutej verejnosti

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Zverejnené do:
11.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
351/37/2019/Sob-28878/2019/IP
Názov dokumentu:
Upovedomenie a výzva dotknutej verejnosti
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba farmaceutických surovín, intermediátov, liečiv (API), liekov a špeciálnych čistých chemikálií, a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Predmetom integrovaného povolenia je určenie podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke, s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu a udržanie noriem kvality životného prostredia“, nové IP.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Verejná vyhláška
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
Mikrochem_konanie_o_IP.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 984,23 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.