Zverejnený dokument Časť spoločných nebytových priestorov na 1.NP o rozlohe 48,08 m2 - bytového domu súp. č. 1379, parc. CKN č. 4234 v kat. území Jazero, Čingovská ulica č. 9 v Košiciach na veterinárnu ambulanciu

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Časť spoločných nebytových priestorov na 1.NP o rozlohe 48,08 m2 - bytového domu súp. č. 1379, parc. CKN č. 4234 v kat. území Jazero, Čingovská ulica č. 9 v Košiciach na veterinárnu ambulanciu
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie - povolenie zmeny v užívaní časti stavby , v súlade s ust. § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v platnom znení.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
rozhodnutie_kral.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 228,74 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.