Zverejnený dokument Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Cottbuská 34, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Cottbuská 34, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Základné potraviny“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 19.02.2020. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/cottbuska34/nastenka
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu