Zverejnený dokument Rozhodnutie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru