Zverejnený dokument Optický kábel SITEL s.r.o. Palarikova, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Optický kábel SITEL s.r.o. Palarikova, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
MK-A-18-16957SITELs r o -VV-ÚR.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 612,28 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.