Zverejnený dokument Obytný súbor NT3, v MČ Košice – Západ - zverejnenie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny časti stavby

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor NT3, v MČ Košice – Západ - zverejnenie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny časti stavby
Anotácia dokumentu:
V súlade s ust. § 58a ods. 3 v spojení s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a) stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o dodatočné povolenie pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ziadost_88_nt3.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 310,45 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
bal_ento_nt3_byt_domy_88_zverejnenie_ziadosti_oznamenie.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 196,23 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.