Zverejnený dokument Obytný súbor NT3, v kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor NT3, v kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre ucelenú časť stavby : SO BD1 – Bytový dom, SO BD2-3, vchod A a vchod B - Bytový dom, SO BD4-5, vchod A a vchod B - Bytový dom, SO 01 Hrubé terénne úpravy, SO 13 Odberné elektrické zariadenia, SO 14 Verejné osvetlenie, SO 15 Preložka slaboprúdového vedenia, SO 17 Ochrana inžinierskych sietí, SO 19 Objekty vonkajšej architektúry – časť.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
bal_nt3_ento_bytove_domy_okk.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 242,23 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.