Zverejnený dokument VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
27.06.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
27.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY Č. 4/2019, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY 27.6.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
27.06.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
27.06.2019
Názov prílohy:
Vyhlásenie VZN č. 4-2019 o zavedení výšky príspevku a čiastočných úhradách za pobyt dieťaťa v šk. zariadeniach na území obce Pl. Vozokany.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 518,27 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.