Zverejnený dokument „V299, V268 – ES Košice IV – smer Barca (Svetlá) – zriadenie podzemného VN vedenia“ v katastrálnom území Barca

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
„V299, V268 – ES Košice IV – smer Barca (Svetlá) – zriadenie podzemného VN vedenia“ v katastrálnom území Barca
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania v súlade s § 36 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
20_13227_oznamuzem_vsd.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 222,16 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.