Zverejnený dokument Vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Šaštín - Stráže
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Šaštín - Stráže
Zverejnené do:
12.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vydanie súhlasu na výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Vsúlade sustanoveniami zákona NR SR č.543/2002 Z.z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení , zverejňujeme informáciu ozačatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu navýrub drevín: Žiadateľ: Mgr. Miloš Pétery amanž. Zuzana Druh apočet drevín: dub letný – 15ks Pozemky vk.ú. Šaštín: „C“ 1916/291, 1916/187 Dátum doručenia žiadosti: 13.01.2020 Termín nadoručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom vzačatom správnom konaní: 21.01.2020.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu