Zverejnený dokument Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania kameňa

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
23.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
21.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania kameňa
Anotácia dokumentu:
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Slanec - zaslanie oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí konania.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
20190823114331064.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 209,77 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.