Zverejnený dokument Významná obnova bytového domu, Viedenská 19, 21, 23, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Významná obnova bytového domu, Viedenská 19, 21, 23, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
20_13082_viedenska_19_21_23.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 218,01 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.