Zverejnený dokument Obchodná verejná súťaž

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Levice
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Levice
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž
Anotácia dokumentu:
č. 3/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemkov v k.ú. Čankov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_ddb7cebc-9954-4dac-bd09-061d04a9935e.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 733,4 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.