Zverejnený dokument Zámer predaja pozemkov - Dunajská ul.

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
26.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja pozemkov - Dunajská ul.
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Predaj geometrickým plánom č. 18/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov: • parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 125 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, • parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou 44 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariána Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
11.09.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
26.09.2019
Názov prílohy:
dunajska_ul.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 688,16 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.